Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 21 marca 2018

Rzymskie serce - x. Rafał Trytek

W dniach 18-24 lutego 2018 roku za wiedzą Jego Ekscelencji x. biskupa Donalda Sanborna, przełożonego Instytutu Rzymskokatolickiego, wraz z grupą wiernych nawiedziliśmy Rzym – Wieczne Miasto, do którego kierują się tęskne myśli wszystkich prawowiernych katolików. Wykorzystując okazje związane z szybkim zakupem biletów lotniczych i noclegów, mogliśmy w przystępnej cenie spędzić sześć dni w pielgrzymich, ale nie spartańskich warunkach. Prawdziwym przywilejem była możliwość odprawiania Mszy Świętej w rzymskim oratorium Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady pod wezwaniem św. papieża Grzegorza VII – wielkiego bojownika o wolność Kościoła i naprawę obyczajów. Moi współbracia z Instytutu z x. Hugonem Carandino na czele za pośrednictwem wiernych z Irlandii bardzo chętnie przekazali mi klucze do kaplicy.

Intencyj modlitewnych na pielgrzymce było wiele, ale najważniejsza była modlitwa za konsekratorów i biskupa elekta x. Józefa Jakuba Selwaya, który w święto Stolicy św. Piotra w Antiochii – 22 lutego AD 2018 – miał być konsekrowany w kaplicy seminarium Przenajświętszej Trójcy w Brooksville na Florydzie. Msza Święta w tym dniu była oczywiście odprawiana w intencji naszych biskupów – „bohaterów” sakry. Pielgrzymi szlak rozpoczęliśmy od nawiedzenia bazyliki św. Piotra, gdzie przede wszystkim modliliśmy się u grobu św. Piusa X – wielkiego patrona naszej integralnej walki z modernizmem (notabene herb tego świętego papieża jest godłem duchownych Instytutu Rzymskokatolickiego, do którego należy również biskup Selway).

poniedziałek, 19 marca 2018

19 marca. Święto Św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Św. Józefowi Ewangelie poświęcają łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to genealogia Najśw. Maryi Panny. Św. Łukasz, który tak wiele nam podał szczegółów z Jej życia, mógł nam i jej rodowód również przekazać. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Heli, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie Józefa jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przez wielu biblistów przyjęta.


Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, św. Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Św. Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia św. Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy. Pochodziła też według św. Łukasza z rodu Dawida także Matka Boża. Pan Jezus pochodził zatem z rodu Dawida i poprzez Matkę (materialnie), i poprzez św. Józefa (prawnie).

Józef postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać św. Józefa jako starca. W rzeczywistości św. Józef był młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków św. Józefa w rzeźbie i w malarstwie.
Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako "męża sprawiedliwego". Św. Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; św. Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność św. Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala dziewictwo św. Józefa. Z pisarzy późniejszych o św. Józefie wypada wymienić: św. Damiana, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bonawenturę, Dunsa Szkota i innych. Pierwszy specjalny Traktat o 12 wyróżnieniach św. Józefa zostawił słynny kanclerz Sorbony paryskiej, Jan Gerson (1416). Izydor z Isolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). Godność św. Józefa wysławiali w kazaniach św. Bernard z Clairvaux, św. Wincenty Ferreriusz (+ 1419), bł. Bernardyn z Faltre (+ 1494), bł. Bernardyn z Busto (+ 1500). Św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444) wprost wyrażał przekonanie, że św. Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony i z ciałem wzięty do nieba oraz że św. Józef w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego. Podobną opinię wyraża św. Franciszek Salezy. O dozgonnej dziewiczości św. Józefa piszą: św. Hieronim, Teodoret, św. Augustyn, św. Beda, św. Rupert, św. Piotr Damiani, Piotr Lombard, św. Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu i wielu innych. Dzisiaj jest to zdanie powszechnie przyjęte.

Modlitwa św. Piusa X do św. Józefa o uświęcenie pracy

Święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, jako zadośćuczynienie za moje grzechy; abym pra­cował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż własne upodobania; abym pracował z radością i wdzięcznością dla Boga, używając i roz­wijając przez pracę dary otrzymane od Stwórcy; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znużeniu i trudnościom; abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, świadomy odpowiedzialności za czas i zdolności, którymi mnie Bóg obdarzył, wolny od próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Jó­zefie. Amen.


niedziela, 18 marca 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Niedzielę Męki Pańskiej, wygłoszone 18 marca 2018 r.

   W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

   Umiłowani w Chrystusie!

   Rozpoczyna się Okres Męki Pańskiej, w którym chcemy kontemplować czyn zbawczy Pana Jezusa, Jego drogę krzyżową i chwalebną śmierć na krzyżu. W Lekcji czytaliśmy o królewskiej i kapłańskiej godności Jezusa Chrystusa. On jest pośrednikiem Nowego Testamentu, On jest pośrednikiem nowego i wiecznego Przymierza. Nie ma innego kapłana, oprócz Jezusa Chrystusa, jest On wiecznym i najwyższym kapłanem, i jako taki, Jego Krew, może zbawiać, o czym naucza nas św. Paweł. W Ewangelii czytamy o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy dialog. Pan Jezus nie uchylał się od dyskusji z żydami w świątyni, ale rozmawiał z nimi w ten sposób, by potwierdzić Prawdę, by ukazać złe intencje żydów, którzy czyhali na Pana Jezusa, którzy Go znieważali jak mówi Pismo Święte, którzy chcieli znaleźć coś przeciwko Panu Jezusowi. Pan Jezus mówi otwarcie o żydach, że są oni kłamcami, i że znieważają Go, zarzucając mu bycie samarytaninem, bycie od diabła. To są słowa Jezusa Chrystusa, i są one zupełnie rożne, od tego co chociażby moderniści ostatnio o żydach, w sensie wyznawcach judaizmu, mówią. 
   Judaizm narodził się właśnie z odrzucenia Jezusa Chrystusa. To nie jest religia Starego Testamentu. Religia Starego Testamentu była zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Stary Testament był przygotowaniem do Nowego Testamentu. Stary Testament pokłonił się i przyjął Pana Jezusa jako obiecanego Mesjasza w osobie św. Jana Chrzciciela. I wszyscy prawdziwi żydzi w Starym Testamencie poszli za Jezusem Chrystusem, uwierzyli mu, uwierzyli że jest On daną Izraelowi obietnicą, i że jest On tym który zbawia. Żydzi wcześniej nie chcieli przyjąć tej wielkiej tajemnicy, chcieli zachować zbawienie dla siebie, chcieli zbawienie które wyobrazili oni sami sobie, które było raczej tym zewnętrznym, zewnętrzną sprawiedliwością, a nie wewnętrznym usprawiedliwieniem, czyli odzyskaniem przyjaźni z Bogiem poprzez zmycie grzechu, poprzez wszczepienie w Kościół Święty, tak jak to Pan Jezus ustanowił. Ta nowa sprawiedliwość Nowego Testamentu, jest sprawiedliwością doskonałą. Stąd doskonały i sprawiedliwy Jezus Chrystus, jest tym który zbawił, który założył Nowy Testament, który jest pośrednikiem Nowego Testamentu, jako Bóg i człowiek.

Kazanie na Niedzielę Męki Pańskiej - x. Rafał Trytek, 18 marca 2018 r.

Fragment kazania katolickiego Kapłana, Wielebnego ks. Rafała Trytka na Niedzielę Męki Pańskiej.


Niedziela Czarna, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Początek Czasu Męki Pańskiej.

Dziś w Kościele katolickim jest Niedziela Męki Pańskiej (Dominica de Passione) i rozpoczyna się Okres Męki Pańskiej (który trwa aż do Wielkiejnocy). Natomiast następna Niedziela (II Niedziela w Okresie Męki Pańskiej), nosi nazwę Niedzieli Palmowej (Dominica in Palmis). W Niedzielę Męki Pańskiej w kościołach zakrywane są krzyże, które mają pozostać zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. 

Począwszy od Niedzieli Czarnej, w niedziele i ferie kapłan nie mówi psalmu 42 przed stopniami ołtarza ; przyczyna jest ta, że psalm 42 jest Introitem z Niedzieli Męki Pańskiej i staje się już zbytecznym. W Introicie i w psalmie 25 przy umywaniu rąk nie mówi się Gloria Patri, nie istniało ono w liturgii pierwotnej, poza tym opuszczanie ich jest znakiem smutku i przygnębienia, iż podczas męki Boga - Człowieka, Majestat Boski został jakby przyćmiony. Począwszy od nieszporów przed Niedzielą Męki Pańskiej osłania się wizerunek Pana Jezusa na krzyżach ołtarzowych i procesyjnych  ; zwyczaj powstał stąd, że na krucyfiksach były bogate ozdoby i te przykrywano.
We Mszy św. śpiewana jest specjalna prefacja o krzyżu.


NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

STACJA U ŚW. PIOTRA

Uprzyw. I kl.   Ryt półzdwoj.   Szaty fioletowe

   Okres Męki Pańskiej rozpoczyna Kościół śpiewem psalmu 42, który jest psalmem Chrystusa Kapłana, Jego modlitwą w Ogrójcu i na krzyżu. Również psalm 128 śpiewany w Traktusie, wprowadza nas w tajemnice bolesne Serca Jezusowego. Epistoła z Listu do Żydów, jest wykładem o kapłaństwie Chrystusa, którego Krew Przenajświętsza stała się Ofiarą Nowego Przymierza. Ewangelia daje nam obraz nastrojów panujących wśród społeczeństwa na krótki czas przed tragedią Męki. Słowa Chrystusa « Ja nie szukam chwały swej - jest który szuka i sądzi » przypominają nam słowa Introitu.
   Zbawiciel stawia pytanie: «Kto z was dowiedzie na mnie grzechu?», aby podkreślić iż On jeden może być tym « Kapłanem świętym, niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników, który się stał wyższym nad niebiosa » (Hbr 7, 26). Chrystus więc cierpiał za nas niewinnie i dobrowolnie.
   Słowa Chrystusa wzbudzają nienawiść Żydów, którzy Go znieważają i zwąc opętanym przez złego ducha, chcą Go ukamienować. Jezus, jako człowiek, ucieka przed ich kamieniami, ale biada tym, przed których kamiennymi sercami musi uchodzić Syn Boży (św. Augustyn). A św. Grzegorz dodaje : « On przyszedł, aby cierpieć, a nie sądzić i karać. Przez swą cierpliwość zdziałał dla nas coś większego, bardziej błogosławionego w skutkach. Dał nam bowiem przez to naukę, że o wiele szlachetniej i godniej jest na wzór Chrystusa w milczeniu znieść niesprawiedliwość, niż zwyciężyć ją walką i oporem ».

Źródło: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. G. Lefebvre, Benedyktyn, 1949 r.

sobota, 17 marca 2018

Bóg żydów. Kto jest bogiem żydów?

Bóg żydów

––––––––

Kto jest bogiem żydów?


Ponieważ Bóg jest duchem i widzieć Go nie możemy, przeto musimy szukać innego sposobu, aby poznać dokładnie kto jest bogiem żydów, pomimo że jest duchem niewidzialnym.

Z pośród wielu przymiotów Bożych jeden jest szczególniejszy, po którym Go poznać możemy, pomimo że jest niewidzialny.

Oto Bóg jest Ojcem i Nauczycielem.

Jako Ojciec dbający o swe dzieci, uczy je słowem i przykładem, aby Go naśladowały, i po śmierci dostały się do Jego królestwa.

Oto łatwo poznać można boga żydowskiego, po jego nauce: Wy z ojca diabła jesteście (Jan 8, 44). Kto z Boga jest, słów Bożych słucha (Jan 8, 47). A więc żydy dlatego Ewangelii nie chcą słuchać, bo są dziećmi diabła.

Bóg, Ojciec Jezusa, nie jest Bogiem żydów, jak mówi Chrystus wyraźnie na kilku miejscach Ewangelii. "Kto nie wierzy w Syna, ten nie wierzy w Ojca".

Kto wierzy w Jezusa, ten wierzy w Boga.

Kto zaś nie wierzy w Jezusa, ten nie wierzy w Boga (Jan 12, 44).

Więc żyd nie wierzy w Boga.

Bóg ma Syna i miłuje Go jak sam siebie i rozkazuje Go miłować i słuchać Go jak samego siebie wszystkim Aniołom i ludziom (Jan 5, 20).

Bóg żydowski nie ma syna, a rozkazuje swym aniołom i ludziom, by Jezusa nienawidzili i Jezusem gardzili.

Więc to nie Bóg, tylko diabeł.

Nauka Boga naszego, Jezusa Chrystusa, jest nauką Boga Ojca (Jan 7, 16).

Nauka boga żydowskiego jest przeciwna nauce Jezusa i Boga Ojca, więc jest nauką czarta.

Kto zna Jezusa, ten zna także Boga Ojca (Jan 8, 19).

Żydy nie znają żadnego Boga, tylko szatana uważają za swego boga.

Pan Jezus z Bogiem Ojcem jest jedno (Jan 10, 30).

Bóg żydowski nie ma nic wspólnego z Jezusem i Bogiem Ojcem, więc jest czartem.

Kto miłuje Boga Ojca, ten miłuje i Jezusa, Syna Jego (I Jan 5, 1).

Żydy nie miłują Boga Ojca, dlatego nie miłują Jezusa. Żydy miłują swego boga, szatana.

Kto przyjmuje Jezusa, ten przyjmuje Boga (Mt. 10, 40).

Żydy nie przyjmują Jezusa, więc i Boga nie przyjmują; za to przyjmują swego boga, diabła.

Kto nie czci Jezusa, ten nie czci Boga (Jan 5, 23).

Żydy nie czczą Boga Ojca, za to czczą boga swego, szatana.

Kto się zapiera Jezusa, ten się zapiera Boga (I Jan 2, 23).

Żydy zapierają się Boga Ojca, więc wyznają czarta.

Kto gardzi Jezusem, ten gardzi Bogiem Ojcem (Łk. 10, 16).

Żydy gardzą Bogiem Ojcem, więc miłują boga swego, diabła.

Kto nienawidzi Jezusa, ten nienawidzi Boga Ojca (Jan 15, 23).

Żydy nienawidzą Jezusa, więc i Boga Ojca nienawidzą, za to wielbią boga swego, czarta.

Niech się więc nikomu nie zdaje, że żydy wierzą w Boga Ojca, ale niech każdy będzie przekonany i wie na pewno, że żyd wierzy w diabła.

Bóg, będąc duchem, uczy swe dzieci, swych uczniów, swe sługi, nie sam bezpośrednio, ale przez swych zastępców, do których przemawia niewidomym sposobem, by opowiedzieli Jego wolę i rozkaz Jego dzieciom, uczniom i sługom.

Jak w Kościele uczy Bóg nasz, Jezus Chrystus, przez Biskupów i kapłanów, tak znów w bóżnicy szatańskiej uczy żydów bóg ich przez rabinów.

A jakże uczy bóg żydowski w bóżnicy przez rabinów?

Mówimy tu o nabożnych żydach, tak zwanych chasydach.

Oto tak uczy:

1. Uczy żydów gardzić Chrystusem.

2. Uczy żydów nie słuchać Ewangelii.

3. Uczy żydów nie przyjmować Sakramentów świętych.

4. Uczy żydów nie słuchać Kościoła.

5. Uczy żydów lżyć Krzyż święty.

6. Uczy żydów uciekać z nauki katechizmu w szkole.

7. Uczy żydów nigdy się nie przeżegnać.

8. Uczy żydów nie nosić Szkaplerza świętego.

9. Uczy żydów nie odmawiać Różańca świętego.

10. Uczy żydów nie mieć żadnych obrazów Świętych.

11. Uczy żydów bluźnić Najświętszą Pannę Maryję.

12. Uczy żydów nie słuchać Mszy świętej.

13. Uczy żydów szydzić z Świętych Pańskich.

14. Uczy żydów urągać z procesji Bożego Ciała i innych.

Któż to tak uczy?

Czy to jest nauka Boga Ojca?

To nie jest nauka Boga Ojca, bo nauka Boga Ojca jest ta sama co i Chrystusa.

Czyjaż to więc nauka?

To jest nauka diabła.

Pan Jezus mówi: Nauka moja nie jest moja, ale Tego, który Mię posłał (Jan 7, 16).

To diabeł uczy żydów w bóżnicy przez rabinów gardzić Chrystusem, nie Bóg Ojciec.

To diabeł uczy żydów nie słuchać Ewangelii, nie Bóg.

To diabeł rozkazuje żydom nie przyjmować Sakramentów świętych, nie żaden Bóg Ojciec.

Diabeł zakazuje żydom nie słuchać Kościoła, nie Bóg.

To diabeł rozkazuje żydom znieważać Krzyż święty, nie żaden Bóg. To diabeł zabrania żydom nie słuchać nauki katechizmu, nie Bóg. To diabeł uczy żydów nigdy się nie przeżegnać, ani nie uklęknąć przed Krzyżem, nie żaden Bóg. To jest nauka diabelska, zakazująca przyjmować żydom Szkaplerz i nie odmawiać Różańca świętego.

To diabeł zakazuje czci obrazów Świętych i Najświętszej Panny Maryi, nie Bóg. To sprawa diabelska unikać Mszy świętej i stronić od procesji Bożego Ciała, nie Boga Ojca...

–––––––––––

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 19-26. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).