Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

poniedziałek, 28 października 2013

CO JEST NIE TAK Z GODŁEM POLSKI ?


Biały orzeł towarzyszy Polakom od wieków. Przez te setki lat przechodził wiele metamorfoz, wynikających ze zmieniającej się sytuacji politycznej.

Wszyscy znamy legendę o Lechu, który ujrzawszy białego orła, ze skrzydłami rozpostartymi na czerwonym od zachodzącego słońca niebie, zakochał się w krainie koło Poznania, osiedlił się tam, umieścił orła w herbie dał tym samym początek państwu polskiemu. Tak wyglądały początki orła białego według bajkopisarzy. Historycy mają jednak nieco inną i chciałoby się rzec, mniej romantyczną wersję wydarzeń. Sądzą oni, że Polanie prawdopodobnie przejęli emblemat orła (który powszechnie był uważany za symbol potęgi i mocy), od cesarstwa rzymskiego.

Tak czy owak, orzeł towarzyszy Polakom od setek lat. Pojawiał się już na pieczęciach i monetach książąt piastowskich. Jako oficjalny herb państwa polskiego zaczął być używany od 1295 przez Przemysła II, nawiązującego do tradycji piastowskiej sprzed rozbicia dzielnicowego. Historia orła jest niemalże tak przewrotna jak historia samych Polaków. Zmiany, których dokonywano w herbie polskim były różnego rodzaju: niekiedy kosmetyczne, a niekiedy, co wynikało z trudnej sytuacji historycznej, bardziej znaczące, jak na przykład w Wielkim Księstwie Poznańskim, kiedy to po rozbiorach obowiązywał herb złożony z elementów polskiego herbu i emblematu zaborców, co w praktyce oznaczało, że orzeł stał się czarny, choć widniał na tradycyjnej, czerwonej tarczy sercowej .

Dziś, zdawać by się mogło, sytuacja polskiego orła jest stabilna. Jednak ku ogólnemu zaskoczeniu zawiązała się inicjatywa obywatelska, dążąca do zmiany aktualnego godła państwowego. Według inicjatorów odpowiednim herbem narodowym był ten, z 1919 roku. Jak podkreślają, na tym godle jest zachowana odpowiednia symbolika, "wyrażająca tradycję narodową i dziedzictwo przodków". 

"Najważniejszym symbolem narodowym jest godło państwowe. Godło Państwa Polskiego kształtowało się na przestrzeni wieków bytności naszego Narodu, stającego nieustannie w obronie Ojczyzny wolnej, suwerennej i katolickiej. Na mocy Ustawy z l sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej godło polskie uzyskało symbolikę najpeł­niej wyrażającą tradycję narodową i dziedzictwo przodków.

Każdy symbol w tym godle jest niezwykle ważny. 
Orzeł, ptak królewski - symbol Królestwa Polskiego; 
kolor biały - symbol uczciwości i dobra; 
tło czerwone, kolor królewski - symbol męstwa; 
złote szpony i dziób orła - rów­nież symbol królewski; 
korona zamknięta ośmioma pałąkami - symbol pełnej suwerenności władzy i wolności Polski; 
krzyż na szczycie korony - symbol państwa chrześcijańskiego; 
korona zamknięta z krzyżem - symbol doczesnej władzy świeckiej nad narodem katolickim, ale również duchowej i wiecznej władzy nad nim Jezusa Chrystusa, Króla królów. 
Dla Narodu przeszłość jest tak samo cenna jak jego przyszłość i choć przeminęli królowie ziemscy, to nigdy nie przeminie Jezus, Król Niebieski. Dlatego godło z 1919 roku w swej symbo­lice najpełniej wyraża chlubną historię Polski i wskazuje na jej ostateczny cel.

Godło powyższe zostało zmienione w dniu 13 grudnia 1927 roku rozporządzeniem Prezydenta RP Igna­cego Mościckiego po objęciu rządów w Polsce przez socjalistów, pozostających w ścisłym związku z ma­sonerią światową (po przewrocie majowym, w latach 1926-1939, na 17 premierów 13 było masonami). Nie przypadkowo zatem w nowym godle zmieniona została najważniejsza
sym­bolika: 
Orzeł Biały otrzymał koronę otwartą bez krzyża, a na ramionach jego skrzydeł pojawiły się pięcioramienne gwiazdki. 
Korona otwarta - symbol państwa zależnego, niesuwerennego; 
usunięcie krzyża z korony - symbol detronizacji Jezusa Króla; 
pięcioramienna gwiazda jest to pentagram - ważny symbol magiczno-okultystyczny, a także satani­styczny. 
Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii okul­tystycznej, magii ceremonialnej i kabały żydowskiej. Bywa interpretowany jako symbol człowieka będącego w drodze do "samoubóstwienia" bądź jest symbolem gnozy, tj. wiedzy tajemnej. W niektórych przypadkach znak ten jest używany jako symbol "dobrego" Lucyfera. Pięcioramienna gwiazda stała się symbolem bolszewików za sprawą Żyda Lwa Trockiego (Bronsztejna), człon­ka loży masońskiej Wielki Wschód, który zdawał sobie sprawę z jej ezoterycz­nego sensu.

W Polsce powojennej okupowanej przez bolszewików z godła narodowego usunięto koronę, ale pozostawiono gwiazdki na skrzydłach orła. Obecne godło Polski Sejm RP przyjął 9 lutego 1990 roku. Poza niewielką stylizacją sylwetki orła w symbolice powrócono do godła Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 roku. Stąd Orzeł Biały ma koronę otwartą bez krzyża oraz pięcioramienne gwiazdki na ramionach skrzydeł. Na mocy Ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku właściwą symbolikę zachowały tylko niektóre orły wojskowe.

Należy pamiętać, że najeźdźcy, okupanci, wrogowie Polski suwerennej i ka­tolickiej, jawni lub skryci, odzierali godło naszego Narodu z symboli godności i chwały, znacząc je swoistym piętnem - symboliką masońsko-okultystyczną. Z tych względów żądamy zmiany godła narodowego przez przywrócenie mu symboliki zgodnej z naszą narodową i religijną tradycją."