Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 7 stycznia 2016

„K+M+B” czy „C+M+B”?


Jeśli myślisz, że K+M+B, które piszemy na drzwiach naszych domów oznacza imiona Trzech Króli, to masz rację.

HOMILIA NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH TRZECH KRÓLI 
Na pamiątkę darów, które święci Trzej Królowie złożyli, dzisiaj kapłan poświęca złoto, kadzidło i mirrę. Imiona świętych Trzech Króli podług podania są: Kasper, Melchior, Baltazar. Poświęca kapłan na dniu dzisiejszym także kredę, którą pobożni piszą na drzwiach swych domów pierwsze litery imion śś. Trzech Króli: K † M † B † dodając rok, którego to piszą, ufni, że śś. Trzej Królowie za to ich uczczenie wyproszą u Boga błogosławieństwo ich domom. Zwyczaj to zbożny, chwalebny, prawdziwie w duchu katolickim, w duchu nauki Kościoła o czci i wzywaniu Świętych, – zwyczaj, który daj Boże, by się u nas zawsze zachowywał.
Jego Ekscelencja x. bp. Karol Józef Fisher


[...] W przedsoborowym rytuale błogosławieństwa kredy czytamy z kolei: „(…) aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy” (…in Domus suae portis scripserint nomina sanctorum tuorum Gasparis, Melchioris et Baltassar…). Na tej podstawie możemy stwierdzić zatem, że poprawną wersją przy błogosławieństwie kredy według starego rytuału jest zapis „KMB”, ewentualnie – zachowując przywiązanie do łaciny – „GMB”. [...]

Z RYTUAŁU RZYMSKIEGO:


Obrzęd poświęcenia złota kadzidła i mirry oraz kredy w Uroczystość ObjawieniaBłogosławieństwo złota, kadzidła i mirry


W czasie obrzędu błogosławieństwa wierni STOJĄ. Kapłan staje po prawej stronie ołtarza i mówi:


S. Adiutorium nostrum in nomineDomini.

M. Qui fecit caelum et terram.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Oremus. Suscipe, Sancte Pater, a meindigno famulo tuo haec munera, quae inhonorem nominis tui sancti, et in titulumomnipotentiae tuae maiestatis, humilitertibi offero : sicut suscepisti sacrificiumAbel iusti, et sicut eadem munera a tribusMagis tibi quondam offerentibussuscepisti.

Exorciso te, creatura auri, thuris et myrrae, per PaXtrem omnipotentem, per Iesum XChristum Filium eius unigenitum, et per Spiritum X Sanctum Paraclitum : ut a tediscedat omnis fraus, dolus, et nequitiadiaboli, et sis remedium salutare humanogeneri contra insidias inimici : etquicumque divino freti auxilio te suisloculis, domibus, aut circa se habuerint, per virtutem et merita Domini etSalvatoris nostri, ac intercessionem eiussanctissimae Genitricis et VirginisMariae, ac eorum, qui hodie similibusmuneribus Christum Dominum veneratisunt, omniumque Sanctorum, ab omnibuspericulis animae et corporis liberentur, etbonis omnibus perfrui mereamur.

M. Amen. 


K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się. Przyjmij, święty Ojcze, ode mnie, niegodnego sługi Twojego, te dary, które na cześć Twojego świętego Imienia i na chwałę Twego wszechmogącego Majestatu, pokornie Tobie ofiaruję. Tak jak przyjąłeś ofiarę sprawiedliwego Abla, i tak jak przyjąłeś te dary ofiarowane Ci kiedyś przez trzech Mędrców.

................... cię, złoto, kadzidło i mirro, przez Ojca wszechmogącego, przez Jezusa Chrystusa Syna Jego jednorodzonego i przez Ducha Świętego Parakleta, aby od ciebie oddaliło się wszelkie oszustwo, podstęp i nikczemność diabła, i obyś było środkiem zbawienia rodzaju ludzkiego przeciw zasadzkom nieprzyjaciela. I ktokolwiek, ufny w Bożą pomoc, ciebie w woreczku będzie miał, w domu bądź przy nim; przez potęgę i zasługi Pana i Zbawiciela naszego a także za wstawiennictwem Jego najświętszej Rodzicielki i Dziewicy Maryi,a także tych, którzy dzisiaj podobnymi darami oddają cześć Chrystusowi Panu; oraz przez wszystkich Świętych od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała zostali wyzwoleni, i aby zasłużyli zażywać wszelkich dóbr.

W. Amen.

S. Deus invisibilis et interminabilis,pietatem tuam per sanctum et tremendumFilii tui nomen, suppliciter deprecamur :ut in hanc creaturam auri, thuris, myrraebeneXdictionem ac operationem tuaevirtutis infundas : ut, qui ea penes sehabuerint, ab omni aegritudinis etlaesionis incursu tuti 
sint ; et omnes morbos corporis et animaeeffugiant, nullum dominetur eispericulum, et laeti, ac incolumes tibi inEcclesia tua deserviant : Qui in Triniateperfecta vivis et regnas Deus per omniasaecula saeculorum.

M. Amen. 

K. Boże niewidzialny i nieskończony, błagamy łaskawości Twojej przez święte i budzące szacunek Imię Twojego Syna, abyś wlał w to stworzone złoto, kadzidło i mirrę błogo+sławieństwo a także działanie Twojej potęgi. Aby, którzy je przy sobie mają, od wszelkiego naporu utrapień i obraźliwych napaści ocaleni zostali, i niech unikną wszelkiej choroby duszy i ciała a żadne niebezpieczeństwa ich nie przemogą. Niech radośni i nietknięci służą Tobie w Kościele Twoim, Który w Trójcy doskonałej żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

S. Et benedictio Dei omnipotentis, PaXtris, et FiXlii, et Spiritus X Sancti,descendat super hanc craeturum aurii,thuris et myrrhae, et maneat semper.

M. Amen 

S. A Błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na to stworzone złoto, kadzidło i mirrę, i trwa zawsze.

Kapłan kropi wodą święconą.Błogosławieństwo kredyS. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

M. Qui fecit caelum et terram.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Oremus. BeneXdic, Domine Deus, creaturam istam cretae : ut sit salutaris humano generii ; et praesta per invocationem nominis tuis sanctissimi, ut, quicumque ex ea sumpserint, vel in ea in Domus suae portis scripserint nomina sanctorum tuorum Gasparis, Melchioris et Baltassar, per eorum intercessionem et merita, corporis sanitatem, et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum...

M. Amen


K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się. Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Kapłan kropi kredę wodą święconą.